------------------------------------------------

             ------------------------------------------------

             ------------------------------------------------

             ------------------------------------------------

             ------------------------------------------------

             ------------------------------------------------

             ------------------------------------------------

X

 

تولد   

 

برهنه آمد آب
و از شکافِ درزهای پوستین خاک عبور کرد
تا تن برهنه ی زمین.

برهنه بود آب
با تمام رنگ های آفتابِ ماهِ مهر
که در میان روشنی ژرفِ او ریشه داشتند.
چه می کنید شوره زارها؟
چه می کنید سنگ های سختِ خاره؟

تاکزار پُر شده ست
از درخشش عقیق خوشه های آبدار ...