انگشتانه

 

 

 

انگشتانه پاک

            سرانگشت نرم را

                                محصور می کند.

 

سد می شود

    بین بلور پوست

            و تیزی سوزن

هموار می کند

              راه عبور را

 

انگشتانه

              وای

                      پاک عاشق است !