بُت

 

 

 

از آسمان افتاد عاقبت

افتاد روی خاک

روی همین خاک

مثل همین سنگ

مثل همین جوراب پوسیده

مثل همین خودکار بی جوهر،

 

افتاد از دورها

بی نور

    بی راز

و باز

    بازِِ باز

در دیدرس

    در دسترس

                      افتاد پیشِ پا ...