هیچ

 

 

 

گلدان خالی

            بر روی طاقچه ست

                        و سایه اش کبود

                                    - مطلق کبود -

قد راست کرده است

شانه به شانه اش.