عشق

 

 

 

گل

     با تمام سرخی اش

بر ساقه روییده ست .

 

سرخ ارمغان باغبان به برگ گل نیست

و تیزی چنگال های هیچ بادی

گلبرگ و رنگ را

            از هم نمی گیرد.

 

گل

     سرخ

             می روید ...