پرواز در هوا

 

 

 

پرنده

      مال هواست

         هوا

                مال پرنده.

هوا

    تملک پَر را نخواست

                                 پرنده

                                       بند به پای هوا نبست.

 

پرنده

      مال هواست

                        هوا

                              مال پرنده

و مال هوا و پرنده ست.

خط یک پرواز

              که هرگز

                        بریده

                                    نشد ...