واقعه

 

 

 

تالار آینه

در نور چلچراغ لمیده ست

دیوارهای پهن عمارت را

با آب برگ های گل سرخ شسته اند

و سنگ باستانی کف برق می زند.

 

در باد پژواک غژغژی ست.

 

یک مشت موش کور گرسنه

آهسته می جوند

پی های کهنه را ...