پیغام

 

 

 

کسی نمی بیند

بیا بیا اینجا

کنار این دیوار

و در شکاف دو آجر نگاه کن:

                            پیغام ... !