احساس

 

 

 

با من بیا به وسعت دانه

با من بیا به خلوت شبنم.

 

با تو شب از کنار من آرام می رود

مثل عبور قطره باران

از شیشه های گرم عمارت ...