هستی

 

 

 

گسترده خود را

            پیش پای تو

جغرافیای هستی بزرگ

با رودهای تند آبی

با دره های سبز

با کوه های برفی بلند

با تپه های نرم

با آبشار سرکش شیرین

                        در عمق جنگل.

 

جغرافیای هستی بزرگ بزرگ

گسترده خود را

            پشت همین در

این در خاموش منتظر ...