پیراهن سنگ

 

 

 

سنگ درشت

پیراهنی

از آفتاب داغ پوشیده است .

 

در سردی غروب

    از عمق قلب سنگ

بیرون می تراود

    گرمای روز .

 

افسانه پوکی ست

عریانی سنگ ! ...