زایش

 

 

 

مار

    پوست می اندازد

                        می درخشد

                                    می رود .

 

از تکان باد

خارها می جنبند

پوست خالی خشک

از پیش این بته

            به پیش آن بته

                        در خاک می غلتد .

 

خبر زایش نو

            در بیابان بزرگ

                        می پیچد ...