تو و من

 

 

 

مثل شبی تو !

مثل همین شب

        که پیکرش را پوشانده با پیراهن سیاه

و زیر این پیراهن سیاه

از چشم پنهان می کند

       خورشیدهایش را، رنگین کمانش را،

                                سیب درشت آبدارش را...

 

مثل زمانم من!

مثل همین زمان که دست می کشد روی تن شب

و دکمه های بسته پیراهن شب را

                              وا می کند

                                       یکی

                                          یکی

                                              یکی ...