خالی و پُر

 

 

 

در کیسه چیزی نیست

خشکیده های پوست سیر

افتاده در سطل زباله .

 

ظرف بزرگ آش

آنجاست

در سفره باز ...