باران و چای

 

 

 

باران

            - با وزن قطره هایش –

                        بر چتر می کوبد.

عصیان جوب آب

            - گِلناک –

در کفش می پیجد

انگشت های خسته پا را می گزد

سگ پارس می کند.

 

روی اجاق روشن خانه

کتری

            - پر از آب –

                        غل می زند

و عطر چای تازه

            می گردد

                        روی تن شیشه ...