تمیز

 

 

 

قوری

بدون ذره ای لک

پاکیزه مانده است

قوری بدون ذره ای لک

پاکیزه و تهی

در گنجه مانده است ...