حکم

 

 

 

بی او

صدها هزار چوبک پرچم

صدها هزار نقش ستاره

                        بر دوش های خم

صدها سرود ضایع پیروزی

                                    پوکیده

                                                خالی

بر خاک خواهد ریخت.

 

یک لحظه بود.

                        نه !؟

- یک لحظه

            یک فرمان

                        یک کهکشان

                                    نیستی ...