گل بود

 

 

 

سهمی نبرد از بارش باران

و رود

بدرود گفتش.

 

رویید و رویانید

بر پیکر خود

          خارهای تیز زهر آلود را

                                  کاکتوس.

 

کاکتوس طعمه خوار

در شوره زار خشک

گل بود اگر می بود باران

گل بود اگر با رود می رویید ...