بیان

 

 

 

اصلا نمی شد که بگویم

"دوستت دارم"

اما گفتم.

گفتم:

      - دسته کلیدت یادت نرود.

      - پله ها لیزند.

      - باید مراقب باشی.

      - صبر کن تا چراغ قرمز

                          سبز شود ...