غیر از همه چیز

 

 

 

همه گربه ها در تاریکی خاکستری اند

همه بُته ها و ستون ها هم ...

 

در جهان های خاکستری مثل هم ،

ما همدیگر را پیدا کردیم

از صدای پای هم

و از جنبش دستِ هم ،

که مدام

          در میان اشباح می گشتند

                      و مدام همدیگر را جستجو می کردند ...