ماندگار

 

 

 

روزها رفته اند

        شب ها رفته اند ...

درخت ماندگار است

                    بلند تر

 

بلند تر ،  درخت که خانه داده است

به روزهای آفتاب و شب های ماه تاب

درون برگ های تازه

                    تازه

                                تازه اش …