مقصود

 

 

 

نام های تو

            بسیارند

به تعدادِ دهان های من

                        که ترا خوانده اند .

و در هر آواز

تازه

زیر و بَم های صدای خود را یافته اند .

 

خود را صدا کرده ام

در تمام نام های بسیار تو ...