بانگ

 

 

زلزله در خواب

          هیچ چیزی را نمی جنباند

          حتی یک پَر کوچک را .

آتش در خواب

          هیچ چیزی را نمی سوزاند

          حتی یک چوبِ کبریتِ نازک را .

چشم هایم را می بستم

می خوابیدم می خوابیدم

          اگر از کوچه نمی آمد

                      بانگِ پای تو ...