سیما یاری

---
 

 
ریگ درشتی در گلوی ساعت شنی ست .
می ترسم از کوه یخ کابوس هایت .
 
جرم زمان را
در دامن الک
               وارونه می ریزم
ریگ درشت سخت
               پشت مرز صافی
                              بر جا می ماند .
خوابی !
پتوی گرم را
               بر شانه هایت می کشم .
 
شن
   راه می افتد
             زمان جاری ست ...
در آبشار پر
گرد و غبار را
               می شویم از تنم .
نیلوفری
           به سینه می زنم .
قد راست می کنم
        پیش نگاه باز تو باز
                     در تو شناور می شوم
                                             واضح .
با مو ج های گرم می آییم .
با گوش ماهی های رنگی
                         روی ساحل
                                      خانه می سازیم .
خانه پر از آواز صاف ساعت شنی ست
و
  ما
         پر از
                   ما ...
 
---
 

 
بین پرستو
 و چشمه ی آب
تنها چهار فصل
 فاصله ست .
 
پرواز می کند
پرستو
پرواز می کند
و هر بار
که بال های کوچکش را
می تکاند
یک لحظه چشمه را نزدیک می کشد
نزدیک
      تا بوسه ی طولانی منقار
 و آب ....
 
---
 

 
خورشید
می تابد .
 
روی مدار مهر
می گردد زمین .
 
بر خاک
می روید صنوبر .
و جوهر جاری
غزل را
بر قلب کاغذ
ثبت می کند ...
 
---
 

 
همه چیز
دود خواهد شد
خاکستر خواهد شد ...
 
من
بر می گردم
لکه های سینی را
با خاکستر می شویم
استکان چای تازه دم را
- در سینی شسته –
می گذارم پیش تو ...
 
---
 

 
دست زمان را
 در دست می گیرم
از خانه بیرون می زنم
تاریکی شب نورهایش را
گسترده
 تا افق .
 
در خاطر من
گنجشک می خواند
خورشید
بالای قله است
همراه من
همراه
با گام های ریز ریزش ...
 
---
 

 
- لبخند من کو ؟
 
- "لبخند
در چهره پنهان است "
 
- لبخند من !
لبخند من !
دیوارها را می شکافم
چهره ی من پشت این دیوارها
در چشم های روشن اوست !...
 
---
 

 
کندَم
و ریشه هایم را تکاندم
آوند ها را
در دست های خشک لرزانم گرفتم
و راه افتادم
از سنگ به صخره
از صخره به کوه
از کوه به دشت
 
از دشت
          این نخل تشنه
                       نقب خواهد زد
 
با ریشه هایش
                  تا
                    قلب دریا ...
 
---
 

 
تمام کائنات را گشته
چلچله
و از تمام کائنات
روی این درخت توت
لانه کرده      
 چلچله
روی سبزهای روشن کنار هم
کنار جوی کنار نور کنار آسمان
 
تمام کائنات را
    گشته
  گشته
چلچله ...
 
---
 

 
آبی صبح
          آبی ظهر
                    آبی لحظه ی غروب
                                 آبی لحظه ی طلوع
                                             آبی بین لحظه ها
                                                               - فرّار .
 
صد ها هزار آبی
                    در
                  یک آسمان
                                   یک آبی ...
 
---
 

 
نازک شیشه
دور تا دور شعله می پیچد .
 
باد بر شیشه می لغزد
شعله در قلب شیشه می رقصد .
 
نور
    روشن
می دود
   تا چشم .
 
دور تا دور شعله
شیشه ی نازک ...
 
---
 

 
سنگ بر سنگ می گردد
 
و سفیدی
نرم از لابه لای انگشتان
در جوال بزرگ می ریزد ...
 
---
 

 
نور
در عبور از شکاف شیشه ی شکسته
خرد می شود
 
قطره
قطره
سرخ
می ریزد
در دل آوار ...
 
---
 

 
زود چه بسیار زود
از من
مشت خاکستری به جا خواهد بود
مشت خاکستری که نرم
بستر آتش تو
 خواهد شد ...
 
---
 

 
بر سر گرفته شعله را
کبریت نازک
پاک می سوزد
خاکستر خاموش
در پهنه ی خاک
مفقود می شود .
 
فانوس
    می رود
     از خانه ای
        به خانه ای
                  روشن ...
 
---
 

 
بالا
  بالا
    بالا
نیست .
 اینجاست او
        در قلب ارزن ...
 
---
 

 
پیش می آید دریا
                     دریا
موج افتاده بر شن های تفته را
                                 بر می دارد
                                          در بغل می گیرد
                                                       باز می گرداند .
 
صدف خاموش
          مرواریدش را می سازد
ماهی
          جفتش را می یابد
قایق
          بادبانش را می افرازد
سبد خالی
          پر می شود از
                            مرجان
                                  و مروارید ...
 
---
 

 
دارها را
تانک ها را
بمب ها را
 بگیر
     آوردم !
اول دفتر سفید جدید
ثبت کن :
    -  روز یک
         ماه یک
           سال یک
                      "تاریخ" –
دفتر موزه ی حیات وحش
                            تما م  !...
 
---
 

 
گرد و غبار آینه را پاک می کنم .
بر سطح آینه
تصویر چهره ای ست
- یک چهره با خطوط شکسته
                                   عبوس
زرد .
 
گرد و غبار آینه را پاک می کنم .
در قلب آینه
هستی روشنی ست
     - هستی آن چراغ
            پشت سر صورت ...
 
---
 

 
بخواب
     می آیم .
و بعد
ما
   با هم
درست مثل پریزاد ها
می پریم
در آب های روشن آن حوض
حوض بزرگ
در آفتاب درخشان ظهر
ظهر طولانی .
 
بخواب
     می آیم ...
 
---
 

 
سلول های تازه می آیند
با هم
        پیوند می خورند
و پوست جوان
در زیر تاول
شکل می گیرد
بر دست زنده ...
 
---
 

 
قندان خالی
نیش خندش  را
به استکان چای
تحویل می دهد .
حب فشرده
دانه دانه
می نشیند
در خالی قندان .
قندان دهانش را پر می کند
از خنده ی شیرین شیرین .
قندان پر
و استکان چای
آن نیش خند تلخ خالی را
از یاد می برند ...
 
---
 

 
درخت درخت است
پرنده پرنده
حیات حیات .
 
زمین
به انهدام نیاز ندارد
و قلب من هرگز
به آن گلوله ی سربی
       نیاز نداشت .
 
دریچه ها بازند
و آب
هستی خود را به دست خوشه سپرده ست
و خوشه
هستی خود را
به جوجه های کلاغ .
 
دریچه ها بازند
و آفتاب تمام گنجش را
به پای دانه ی ارزن
      نثار کرده
    نثار .
 
زمین
به بند نیاز ندارد
و حلق کوچک من
به زخم دشنه ی آن تشنگی نیاز نداشت .
 
درخت درخت است
پرنده پرنده
حیات حیات
و من
- تمام من –
هرگز
     به خاک خون آلود
نیاز نداشتم
  هرگز ...
 
---
 

 
آه
گل !
     گل !
گل خورشید تو
در چشمم می آید
و تمام ذهنم را
از بقایای تاریکی ها می شوید .
 
دست هایش
خار هارا از سر انگشتانم می گیرند
کابوس و بختک را
در چشمه ی آبی
           می اندازند
                     می شویند .
 
من با خورشید
می خندیم می خندیم ...
 
---
 

 
خانه ی سنگی
          در پشت حصار
چشم های بی نورش را می بندد
                          خواب می بیند :
خانه بار سنگین دیوار و حصارش را
از دوش خواهد افکند .
آسمان
         سقف .
سبزه
        بستر .
بید
       پرده .
 
ما
دست در دست ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 

صفحه پنجم