سیما یاری

صفحه های این مجموعه   ...      1    2    3    4    5    6    

---
 

 
آسمان با رقص ابرهای سفیدش
             سقف اتاقم شده است .
دیوار اتاقم
             صنوبرهای سرسبزند .
آینه ام ، در قلب سفال کوزه ، روشن و خندان است .
با من می خوانند زمزمه های زلال آبی
موج های جوبیاری که از پای صنوبرهایم می گذرند .
 
من :
           برهنه در آغوش عشق
کنج عالم با تمام عالم
           پیچیده شده در گونی
                             در گودال ...
 
---
 

 
چپ راست بالا بالا
پرنور و داغ
از رقص تند به نفس افتاده
می چرخد
       می چرخد .
در زمان کوتاه موم
مومی که تند و زلال
       آب خواهد شد
               پخش خواهد شد بر روی زمین .
شعله ی شمع تولد
روشن
              در حلقه ی گل های سرخ ...
 
---
 

 
شلاق صاعقه بیرون آمد
آسمان را شکافت
          زد به چمن
حمله آورد به من .
بازکردی آغوشت را
             - سقف امن
              خانه ی امن -
حفظ ام کردی
و عبورم دادی
           از طوفان
                 از همه ی طوفان ها -
تا ابد
      عشق من ...
 
---
 

 
مار بزرگ چنبر زده بود
با دهان بازش
خیز برداشته بود .
 
می دویدیم در جنگل کور
شاخه ها را می کندیم
پرتاب می کردیم پشت سرمان
فاصله ای می ساختیم
          میان هیولا و خود .
 
می دویدیم از وحشت مرگ
          و دگرگون می کردیم
                        راه را و خود را ...
 
---
 

 
صبح است
بیدار شدم
         در اتاق صبح قبل .
اتاق و حیاط  و خانه
در شهر بزرگ در جهان بزرگ
دیگر سرد نیست
         تاریک نیست
با گردش گرم نفس های تو
                   روی پلک شورم .
در اتاق قشنگ امروز ...
 
---
 

 
شب
       تاریک است .
در افق تاریکی
       نقطه های نورانی لرزان
                             پیدایند .
انتهای هر نقطه
          بی تردید
          یک چراغ است
          با اتاق و حیات روشن .
مثل اتاق و حیات بیدار تو
                        در چشم من ...
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه های مجموعه روزنه  ...

  1    2    3    4    5    6    

 

صفحه شششم